کنترل خشم= احساس خوب داشتن ارتباط بهتر با دیگران کم شدن بیماری های جسمی و روحی ارتقا سطح زندگی